بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
روابط عمومي و رسيدگي به شكايات

مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی

 
                                                                                                                                             
                                             
 
                                                                                                    زینب کردنیرسی(کارشناس ارشد مدیریت اجرایی)   
  
      
1400/08/05
Powered by DorsaPortal